Een ALV online organiseren

Corona en de vereniging: je ALV kan een duivels dilemma worden.

In de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden. De meeste verenigingen hebben in de statuten een termijn staan waarbinnen de Algemene Leden Vergadering (ALV) moet worden gehouden. Dat is vaak in het eerste half jaar. 
De goedkeuring van het jaarverslag en financiële cijfers, de decharge van bestuurders en het benoemen van nieuwe bestuurders. Dat zijn belangrijke zaken die plaatsvinden in de ALV. 

Door de maatregelen die onze regering nu heeft genomen n.a.v. het Corona virus is het nu niet toegestaan om bijeenkomsten te organiseren. Daardoor zitten veel verenigingen met het probleem dat ook de ALV komende tijd niet georganiseerd kan worden. 
Maar er zijn vele oplossingen voor het organiseren van 'virtuele' bijeenkomsten. Dus zitten verenigingen met de vraag: Kan een ALV volledig online worden georganiseerd?

Het antwoord hierop is ‘nee’, dat kan niet. 
In de wet staat opgenomen dat een ALV een fysieke bijeenkomst moet (!) zijn. 
Artikel 2:41 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de statuten van de vereniging bepalen wanneer en op welke wijze een ALV moet worden georganiseerd. 
In Artikel 2:38 van datzelfde Burgerlijk Wetboek en in de statuten wordt geregeld hoe de leden hun stemrecht in de ALV kunnen uitoefenen. In 2007 is dit artikel gewijzigd en kunnen leden ook digitaal hun stem uitbrengen en/of deelnemen aan de vergadering. Maar dat moet dus wel vooraf in de statuten van de vereniging geregeld zijn.
De meeste verenigingen hebben dat niet geregeld. En dat leidt bij veel verenigingen tot problemen. Het Ministerie van Justitie is op dit moment bezig met het maken van een noodwet (tijdelijke wet) om dit probleem voor verenigingen op te lossen. 
 

Update 2 april 2020             

Via een koepelorganisatie is het bericht ontvangen dat er op dit moment een wetgevingsvoorstel wordt voorbereid.

De kernpunten van dit voorstel zijn:
- Het digitaal vergaderen zonder fysieke bijeenkomst wordt toegestaan
- De termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden wordt verlengd
- De wet gaat in met terugwerkende kracht zodat organisaties die een ALV gehouden hebben tijdens de Lockdown ook onder deze noodwet vallen.

Het is niet duidelijk of deze Noodwet ook daadwerkelijk tot stand gaat komen. 
We blijven hier informeren.

 

Update 6 april 2020             

Afgelopen vrijdag is de Ministerraad akkoord gegaan met een wet die het mogelijk maakt om tijdens de corona crisis een Algemene Ledenvergadering volledig online te houden. Zonder dat de statuten daarin voorzien. Deze wet houdt in dat
Een vereniging de mogelijkheid krijgt een ALV te houden waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering. Er gelden 2 voorwaarden:
- de ALV moet via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen zijn. Denk hierbij aan Zoom, Teams, etc.
- de leden moeten in staat zijn om elektronisch vragen te kunnen stellen. Deze vragen moeten uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;
Er een mogelijkheid bestaat voor het bestuur om de halfjaar termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden te verlengen met enkele maanden. 
De noodwet heeft een terugwerkende kracht. Daardoor geldt de wet ook voor Algemene Leden Vergaderingen die tijdens de corona-crisis reeds electronisch hebben plaatsgevonden.
De noodwet is een tijdelijke wet die geldig is tijdens de corona crisis. 
De wet gaat nu naar de Raad van State en moet vervolgens nog door de Tweede Kamer. 
We houden jullie op de hoogte.
 

Update 21 april 2020                 

Na de Tweede Kamer die unaniem akkoord is gegaan met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is nu ook de Eerste Kamer akkoord. De nieuwe, tijdelijke wet gaat op korte termijn in werking na een Koninklijk Besluit. De datum is nu nog niet bekend. Dat maakt het dan wel mogeiljk om een digitale ALV te organiseren voor je vereniging.

Heb je vragen over dit artikel 'Een ALV online organiseren'? Laat het ons weten, we helpen je graag. 
Meer informatie

Gerelateerde publicaties

Uitgebreide functionaliteiten

Ontwikkeld in samenspraak met gebruikers en op maat in te stellen naar jouw behoefte