Aansprakelijkheid van bestuurders van een vereniging of stichting

Aansprakelijkheid bestuurders vereniging stichting, de WBTR... Een ondergeschoven kindje binnen de meeste verenigingen en stichtingen: de aansprakelijkheid van bestuurders en vrijwilligers. Je hebt er niet elke dag mee te maken maar het is goed om er op z’n minst een keer aandacht aan te besteden binnen het bestuur. Zeker in het kader van de WBTR, de wet die per 1 juli 2021 het toezicht op verenigingen en stichtingen wettelijk regelt. 

Voor bestuurstaken binnen een vereniging of stichting geldt een collectieve verantwoordelijkheid. Daarnaast geldt voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat een individuele bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van de bestuurder zelf maar ook voor de fouten van zijn medebestuurders.
Wist je dat er verschillende aansprakelijkheden zijn?

Bestuurdersaansprakelijkheid (intern).

Een bestuurder van een vereniging of stichting moet zijn taak volgens de wet naar behoren uitvoeren. De organisatie heeft de mogelijkheid om de bestuurder ter verantwoording te roepen voor zijn daden als de bestuurder zijn taak niet naar behoren verricht. Als de bestuurder ernstig tekort schiet in de vervulling van zijn taak dan kan de vereniging of stichting hem daarvoor aansprakelijk stellen.

Voorbeeld:
Bij een fundraising activiteit wordt er door de vereniging gereedschap ter beschikking gesteld aan de leden. Het gereedschap is echter al wat ouder en versleten en een lid lijdt hierdoor letselschade.

Schade bij vrijwilligers:

Wanneer een vrijwilliger schade ondervindt als gevolg van het vrijwilligerswerk kan deze de opdrachtgever aansprakelijk stellen daarvoor. Dat kan op basis van een wetsartikel waarin de zorgplicht van de werkgever wordt toegelicht. Dat artikel zegt dat een werkgever die tekort schiet in zijn zorgplicht tegenover de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dit geldt ook voor vrijwilligers. Wanneer een vrijwilliger reguliere activiteiten voor de organisaties doet is de organisatie verplicht ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig gedaan kunnen worden.  

Aansprakelijkheid van de bestuurders tegenover derden (extern)

Als een bestuurder een wanprestatie levert tegenover een derde of hij misleidt een derde dan kan de betreffende bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Of er vindt een handeling plaats waardoor een derde schade/letsel oploopt.

Voorbeelden:
* Bij een fundraising activiteit wordt er door de vereniging een (party)tent weggezet, die niet goed vast is gemaakt . De tent valt om en een derde lijdt letselschade.
* Het niet opmaken van een jaarrekening of het niet bijhouden van een boekhouding.
* Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.
 

Aansprakelijkheid van de vrijwilligers van de vereniging of stichting

Ook de vrijwilligers zijn in hun functie aansprakelijk. Stel een vrijwilliger neemt deel aan de leiding van een kamp en veroorzaakt schade tijdens het kampvuur op vrijdag. Hiervoor kan de vrijwilliger aansprakelijk worden gesteld.

Een ander voorbeeld: 
Bij een evenement van de vereniging of stichting wordt door een lid een dranghek verplaatst. Deze komt per ongeluk tegen de auto van een derde komt en materiële schade veroorzaakt.

Je ziet, er zijn best wat situaties te verzinnen waar je ineens als vereniging of stichting in terecht kan komen. Er is een vangnet. De meeste gemeenten zijn aangesloten bij de VNG vrijwilligersverzekering. Kijk maar eens hoe dat in jouw gemeente geregeld is. Dit ontslaat je overigens niet van de plicht om het zelf voor je organisatie goed te regelen.

Heb je vragen over dit artikel: Aansprakelijkheid bestuurders vereniging stichting, de WBTR? Laat het ons weten. Wij helpen je graag.
Meer informatie

Gerelateerde publicaties

Uitgebreide functionaliteiten

Ontwikkeld in samenspraak met gebruikers en op maat in te stellen naar jouw behoefte